Το Καλάθι μου
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

Πολιτική Eπιστροφών

Πολιτική Αγορών - Επιστροφών


1. H επιχείρηση αναφορικά με την πώληση προϊόντων συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΑΚ που αφορούν στην πώληση (άρθρα 534 επομ. ΑΚ) και με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

2. Απαραίτητο προαπαιτούμενο για την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας είναι ο χρήστης/επισκέπτης να έχει διαβάσει, να συναινεί και να αποδέχεται τους όρους χρήσης στο σύνολό τους. Πριν την υποβολή της παραγγελίας ζητείται από τον αγοραστή να δηλώσει ότι αποδέχεται και συναινεί με τους όρους χρήσης. Προκειμένου να υποβάλει παραγγελία ο χρήστης πρέπει να έχει λάβει γνώση των κύριων χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των προϊόντων που επιθυμεί να παραγγείλει, των δεδομένων και των στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης και του προμηθευτή των προϊόντων, της συνολικής τιμής των προϊόντων μαζί με το ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης κάθε πρόσθετης επιβάρυνσης ή άλλης δαπάνης, των τρόπων πληρωμής, του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της περίπτωση επιβάρυνσης του αγοραστή με το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης του, τις περιπτώσεις ευθύνης της επιχείρησης για πραγματικά ελαττώματα και για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τις περιπτώσεις που προβλέπεται εγγύηση προϊόντος και τη διάρκεια αυτής, της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας κλπ.

3. Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές ως προς τη διαθεσιμότητα, τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος η επιχείρηση ενημερώνει τον αγοραστή για τις εν λόγω αλλαγές. Σε περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα στα στοιχεία της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει αμέσως το κατάστημα. Έαν για την παραλαβή του προϊόντος εξουσιοδοτηθεί τρίτο πρόσωπο οφείλει να έχει μαζί του εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής είτε εκδοθείσα από τo gov.gr καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει μεταφορά με ταχυμεταφορέα ή μεταφορική και κατόπιν ειδοποίησης του από τον μεταφορέα δεν προσέλθει να παραλάβει το προϊόν η επιχείρηση δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

4. Κατά την παραλαβή του προϊόντος ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει το προϊόν για τυχόν εξωτερικά ελαττώματα ή φθορές, καθότι μετά από την παραλαβή του προϊόντος ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν. Στην περίπτωση ελαττώματος, φθορών δικαιούται να μην το παραλάβει. Εναλλακτικά μπορεί να ενημερώσει αμέσως το κατάστημα για την ύπαρξη του ελαττώματος στο προϊόν και να το επιστρέψει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση προβαίνει άμεσα σε αντικατάσταση του προϊόντος με την επιφύλαξη ύπαρξης αποθέματος. Τυχόν υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας εκ μέρους του αγοραστή μπορεί  να δικαιολογηθεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει ή αρνηθεί να επιστρέψει τα προϊόντα για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα τεσσάρων 14 ημερών θεωρείται ότι εγκρίνει την εν προκειμένω παραγγελία και το τίμημα για το προϊόν θεωρείται απαιτητό εκ μέρους της επιχείρησης και δεν επιστρέφεται.

5. Η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον χρήστη τα παραγγελθέντα προϊόντα σε άριστη κατάσταση με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που του λείπει μια συνομολογημένη ιδιότητα ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει ένα από τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 542 επ. ΑΚ. Συνομολογημένη θεωρείται μια ιδιότητα εφόσον έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

6. Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει μαζί με το προϊόν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, οδηγίες). Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με τη συσκευασία που το συνοδεύει στην κατάσταση που παρελήφθη χωρίς φθορές σφραγισμένο, εάν τούτο είναι δυνατόν και πλήρες. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του αγοραστή. Ειδικά το κατάστημα αναλαμβάνει η ίδια την επιστροφή του προϊόντος με δικά της έξοδα και χωρίς του αγοραστή στις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

- σε περίπτωση που ο αγοραστής παραλάβει προϊόν διαφορετικό κατά είδος, χαρακτηριστικά ή ποσότητα ή με λανθασμένη τιμολόγηση από το αρχικώς συμφωνηθέν

- σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος είναι κατεστραμμένη ή κατεστραμμένη κατά το μεγαλύτερό της μέρος

- σε περίπτωση που το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό προηγουμένως βεβαιωθεί από την εταιρεία  «Ιωάννης και Χαράλαμπος Καναβούρης ΟΕ» που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση.

7. Σε περίπτωση επιστροφής, αναλόγως του ελαττώματος, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον ο αγοραστής δεν επιθυμεί οιοδήποτε εκ των ανωτέρω και αφού έχει παραληφθεί και ελεγχθεί το προϊόν θα γίνεται ακύρωση της συναλλαγής. Ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό υπόλοιπο ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων της επιλογής του από το www.elkabatteries.gr,  είτε να λάβει πίσω το αντίτιμο ως εξής :

    a. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα θα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.

    b. Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας τότε θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής με αντίστοιχη πίστωση της κάρτας και όχι με επιστροφή αυτούσιων μετρητών.

    c. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal η επιστροφή του χρηματικού ποσού θα γίνεται με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού που διατηρεί ο αγοραστής στην PayPal.

8.  Στην περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο με υπαιτιότητα του αγοραστή η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αναλόγως της βλάβης του προϊόντος να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή.

 

Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές των προϊόντων με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενό και τους όρους της. Το κατάστημα δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να παρέχει επέκταση εγγύησης. Ο  χρόνος εγγύησης καινούργιων προϊόντων αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης εκτός εάν το προϊόν ταυτοποείται με τον συγκεκριμένο αγοραστή με άλλον τρόπο.

2. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με τη συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις.

3. Σε περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων από προμηθευτές – αγοραστές χονδρικής για περαιτέρω διάθεση ο αγοραστής φέρει ως τελικός πωλητής την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωση του καταναλωτή για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις εγγυήσεις και) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη για μεταφορά των προϊόντων στο κατάστημα, προκειμένου να ελεγχθεί αν τίθεται θέμα ισχύος της εγγύησης καθώς και για να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή υπό τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν (αν συντρέχει λόγος).

4. Δεν στοιχειοθετείται ευθύνη της επιχείρησης για ανυπαρξία ανταλλακτικών ή ακόμη και για καθυστερήσεις  πώλησης των προϊόντων από πελάτες – χονδρικής προς τους τελικούς καταναλωτές με βάση τον εύλογο προσδοκώμενο χρόνο ζωής των από αυτούς αγορασθέντων προϊόντων όπως αυτός έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή ή λόγω καθυστέρηση προμήθειας των ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή, γεγονότα που αμφότερα εκφεύγουν της επιρροής και της σφαίρας ελέγχου του καταστήματος.

 

 

Δικαίωμα και προθεσμία υπαναχώρησης

1. Ο αγοραστής, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπονται στο άρθρο 3 εδ. ιβ ν.2251/1994, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα, ήτοι χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει ή να αναφέρει τους λόγους για την ενέργειά του αυτή, από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος που πραγματοποίησε εντός 14 ημερολογιακών ημερών με την προϋπόθεση η συσκευασία του προϊόντος να μην έχει ανοιχτεί και το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί ή να μην έχει τεθεί σε λειτουργία.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι να είναι φυσικό πρόσωπο και να έχει προβεί σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα ως ιδιώτης για προσωπική του χρήση και όχι ως επαγγελματίας για επαγγελματική χρήση δηλαδή το προϊόν να μην έχει αγοραστεί με τιμολόγιο.

3. Για τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το προϊόν στον  αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος, το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα. Ειδικά σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον αγοραστή με μία παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά, η προθεσμία άρχεται την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το τελευταίο προϊόν στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα. Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια, η έναρξη της σχετικής προθεσμίας εκκινεί την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται η τελευταία παρτίδα  ή το τελευταίο τεμάχιο στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα ενώ τέλος σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης προϊόντων σε καθορισμένη χρονική περίοδο, εκκινεί την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το πρώτο προϊόν στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα.

4. Πλην της περιπτώσεως που το κατάστημα έχει προσφερθεί να παραλάβει η ίδια το προϊόν, ο αγοραστής επιστρέφει τα προϊόντα στην επιχείρηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στο κατάστημα την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο αγοραστής στείλει πίσω το προϊόν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

5. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα είναι υποχρεωμένο να αποστείλει χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις περιέλθει σ’ αυτό με αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αγοραστής επιβεβαιωτικού μηνύματος ότι παρέλαβε την δήλωση υπαναχώρησης. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται συμπληρώνοντας την δήλωση υπαναχώρησης που διατίθεται εδώ και αποστέλλοντάς την υπογεγραμμένη είτε με email είτε παραδίδοντάς την σε φυσική μορφή στην έδρα του καταστήματος μαζί φυσικά και στις δυο άνω περιπτώσεις με την ταυτόχρονη επιστροφή του αγορασθέντος προϊόντος.

6. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του προϊόντος ενώ φέρει και την ευθύνη κατά τη μεταφορά του επιστρεφόμενου προϊόντος. Παράλληλα ο ίδιος οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε ήτοι χωρίς να έχει ανοιχθεί ή αποσφραγισθεί, χωρίς να έχει έχει ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από αυτό οι συνοδευτικές ετικέτες και οι καρτέλες σήμανσης με το σύνολο των εξαρτημάτων και εντύπων που το συνοδεύουν.

7. Σε περίπτωση υπαναχώρησης το κατάστημα επιστρέφει στον αγοραστή το σύνολο των χρημάτων που έλαβε από αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Το κατάστημα θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο αγοραστής έχει συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο αγοραστής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

8. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν υφίσταται και συνεπώς ο αγοραστής δεν μπορεί να προχωρήσει σε υπαναχώρηση σε περίπτωση που το προϊόν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή σε προϊόντα των οποίων η ίδια η φύση καθιστά αδύνατη την περαιτέρω πώλησή τους (ενδεικτικά αναφέρονται μπαταρίες μοτοσυκλετών οι οποίες ενεργοποιούνται με τα υγρά τους μόνο κατόπιν παραγγελίας) καθώς και προϊόντων τα οποία τα οποία μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία αλλά και σε κάθε περίπτωση που για την αγορά του προϊόντος ο αγοραστής επιλέξει να παραλάβει το προϊόν από το κατάστημα και να πληρώσει στο κατάστημα, οπότε η εν λόγω πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της Φόρμας Επιστροφής προϊόντος από αυτόν τον σύνδεσμο, να τη συμπληρώσετε και τέλος να την αποστείλετε στο: [email protected] με Θέμα: Επιστροφή.