Το Καλάθι μου
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Η επιχείρηση θεωρεί ύψιστης σημασίας το ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών και θέτει ως βασική προτεραιότητα την απόλυτη προστασία των δεδομένων των χρηστών και την απεριόριστη πρόσβαση των τελευταίων σε αυτά. Η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα  που παρέχονται από τους χρήστες στα πλαίσια της συνδιαλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος με σκοπό την πραγματοποίηση ασφαλών ηλεκτρονικών αγορών.

Η εν προκειμένω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει υιοθετηθεί από την www.elkabatteries.gr και εφαρμόζεται κάθε φορά που κάποιος πλοηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως χρήστης-αγοραστής είτε ως μέλος. Οποιοσδήποτε επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του θα αναφέρεται στο παρόν για λόγους συντομίας “υποκείμενο προσωπικών δεδομένων” ή “υποκείμενο”. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να διαβάζεται σαν ενιαίο κείμενο με την Πολιτική Cookies, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (εφεξής «Πολιτική Δεδομένων» ή «Πολιτική»), με στόχο να ενημερωθείτε εσείς οι οποίοι επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Μέσω της παρούσας πολιτικής επιδιώκεται η ενημέρωση του υποκειμένου για την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών του δεδομένων και ειδικότερα η ενημέρωσή του για τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, τον σκοπό επεξεργασίας, την κατηγορία αποδεκτών, τα δικαιώματά του και τον τρόπο άσκησής τους. Η εν προκειμένω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Η συνέχιση της πλοήγησή στο e-shop ή ή/και η αγορά μέσω αυτού, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή χρήση της ιστοσελίδας ή αγορά, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δικαιούστε δε να καταγγείλετε τις μεταξύ μας συμβάσεις και να ζητήσετε διαγραφή του Λογαριασμού σας και των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναλύονται και περιγράφονται στο άρθρο 5 παρακάτω.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση, διαφορά επί της παρούσας πολιτικής και επί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποιαδήποτε στιγμή με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε αποστέλλοντας την ερώτησή του/το αίτημά του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα προσωπικών δεδομένων είτε αποστέλλοντας επιστολή στην διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) και ρόλος αυτού :

  1.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Ιωάννης και Χαράλαμπος Καναβούρης ΟΕ», εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού Θηβών αρ. 41, ΑΦΜ 082813161,  [email protected], τηλ. +30 2104203153. Η Επικοινωνία μπορεί να γίνεται είτε τηλεφωνικώς στον άνωθι τηλεφωνικό αριθμό είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] είτε τέλως με αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στην έδρα της επιχείρησης.

  1.2. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και την απρόσκοπτη άσκηση εκ μέρους των χρηστών των δικαιωμάτων τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι η διαχείριση, η επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και ειδικότερα τελεί υπό τις προϋποθέσεις των νόμων 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 3471/2006 «Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», 3917/2011 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - General Data Protection Regulation (GDPR), που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία EC 95/46 (Ν 2472/1997) και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»). Μέσω του Κανονισμού εναρμονίζονται οι νομοθεσίες απορρήτου σε ολόκληρη την Ευρώπη με ομοιόμορφους και κοινούς κανόνες διαφάνειας.

2. Προσωπικά δεδομένα – Γενικά

  2.1. Σύμφωνα με το αρ. 4 εδ. 1 του Κανονισμού ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο «υποκείμενο των δεδομένων» (data subject). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, της, για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP της συσκευής, κωδικός πρόσβασης (password), μέσω αναφοράς σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, ψυχολογική, γενετική, κοινωνική, οικονομική ή πολιτιστική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Έτσι στα προσωπικά δεδομένα ανήκουν, πέραν του ονοματεπωνύμου, ΑΦΜ, αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, διευθύνσεων (φυσικών ή ηλεκτρονικών) και τηλεφωνικών αριθμών (σταθερών και κινητών) και οι καλούντες και καλού­μενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, οι παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, τα στοιχεία τραπεζικών, χρεωστικών ή και προπληρωμένων καρτών, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα διάφορα αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, το ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών (log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μο­ναδική ταυτοποίησή του υποκειμένου  κατά της διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστα­σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

  2.2. Μέσω της απλής πλοήγησης του χρήστη στο www.elkabatteries.gr, της εγγραφής του ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, της παραγγελίας και αγοράς προϊόντος, της εγγραφής στην υπηρεσία newsletter, της συμπλήρωσης και υποβολής φόρμας επικοινωνίας ή της πραγματοποίησης τηλεφωνικής κλήσης με σκοπό την επικοινωνία του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη είτε απευθείας από τον χρήστη που τα χορηγεί είτε μέσω των cookies ακόμη και αυτοματοποιημένα. Συλλέγονται εκδεικτικώς :

    i. Δεδομένα Ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ηλικία,

   ii. Δεδομένα Επικοινωνίας: τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email,

   iii. Δεδομένα οικονομικά: τρόπος πληρωμής, είδος κάρτας, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων

   iv. Δεδομένα φορολογικά: στοιχεία απόδειξης

    v. Δεδομένα Σύνδεσης Λογαριασμού: όνομα χρήστη (username) – το email σας

    vi. Δεδομένα Λογαριασμού: Δεδομένα ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας, Δεδομένα Συναλλαγών/ Αγορών, Δεδομένα Σύνδεσης τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση που παραγγέλνετε μέσω του λογαριασμού της ή σε περίπτωση που παραγγέλνετε τηλεφωνικά.

    vii. Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς: είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής

  2.3. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραχωρήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τη δική του βούληση και συναίνεση προσωπικά δεδομένα του που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας του), η επιχείρηση δεσμεύεται να τα επεξεργαστεί με προσοχή και της προβλέπεται  από τη σχετική νομοθεσία. Ενδέχεται, ακόμα, να εξάγει δεδομένα ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν θα επιτρέπουν την ταυτοποίησή του.

  2.4. Δεν συλλέγεται οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε ανήλικο πρόσωπο καθόσον οι υπηρεσίες της επιχείρησης απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν παρά ταύτα συλλεχθούν εν αγνοία της τέτοια δεδομένα αμέσως μόλις γίνει αντιληπτό θα διαγραφούν πάραυτα πλην της περίπτωσης που συγκατατεθεί ο γονέας ή κηδεμόνας του ανηλίκου.

  2.5. Κατά την απλή πλοήγηση του επισκέπτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο χρήσης δεν απαιτείται να καταχωρήσει κανένα προσωπικό του δεδομένο. Κατά την επίσκεψη αυτή δύνανται να συλλεγούν και να τύχουν επεξεργασίας μπνάχα δεδομένα περιήγησης, η διεύθυνση IP μέσω των cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο ίδιος το επιλέξει και συναινέσει σε αυτό και αυτά με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του και τη διευκόλυνσή του αναλόγως με της αγοραστικές προτιμήσεις του κατά την πλοήγησή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

3. Συλλεγέντα δεδομένα  - σκοπός επεξεργασία – νόμιμη βάση

  3.1. Τα δεδομένα των χρηστών συλλέγονται για την  εγγραφή, δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού τους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την εκτέλεση της παραγγελίας από το e-shop, τη λειτουργία του e-shop, την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, την επικοινωνία μας μαζί τους αλλά και της δικής τους με την επιχείρηση καθώς και την στατιστική ανάλυση όπως κατωτέρω αναλύεται.

  3.2. Με την δημιουργία λογαριασμού και την εγγραφή του χρήστη ως μέλους στο ηλεκτρονικό κατάστημα η επιχείρηση δύναται να συλλέξει δεδομένα ταυτότητας (όνομα, επώνυμο), δεδομένα Επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email) και δεδομένα Σύνδεσης Λογαριασμού (username & password) προκειμένου με τον τρόπο αυτό ο χρήστης να ολοκληρώσει ευκολότερα της αγορές του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται  ενώ της προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας εφαρμόζουμε τον encryption με το σύστημα MD5. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό κωδικό του όσο συχνά το επιθυμεί. Ο χρήστης είναι ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό του. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτους.  Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής του χρήστη και συλλέγονται κατά το στάδιο της εγγραφής με σκοπό την ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του εγγεγραμμένου χρήστη (υποκειμένου των δεδομένων), η οποία είναι απαραίτητη για τη χρήση και για την ολοκλήρωση των επιλεγόμενων από τον χρήστη υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

  3.3. Σε περίπτωση παραγγελίας η επιχείρηση δύναται να συλλέξει δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο), επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής προϊόντος, διεύθυνση καταχώρησης της παραγγελίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)), Δεδομένα Συναλλαγής/Αγοράς (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής), οικονομικά δεδομένα οικονομικά (Τρόπος πληρωμής, είδος κάρτας, τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων, που μας χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα  για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής). Σκοπός της συλλογής είναι η υποβολή παραγγελίας, η καταχώρηση παραγγελίας, η τιμολόγηση προϊόντων, η παράδοση προϊόντων, η παρακολούθηση παραγγελίας, η ενημέρωσή σας για την παραγγελία σας καθώς και για την εξέλιξη σας, η επεξεργασία και εν γένει διαχείριση παραγγελιών και η υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος από άλλη αιτία. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά που πραγματοποίησε πρέπει απαραιτήτως να καταχωρήσει την επωνυμία της επιχείρησης, επάγγελμα-δραστηριότητα, διεύθυνση (έδρα), τηλέφωνο, ΑΦΜ και της. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μεταξύ των μερών η επιχείρηση δύναται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email), που καταχώρησε ο χρήστης τη γνωστοποίηση παραλαβής, τα στοιχεία της παραγγελίας και την εκτέλεσή της. Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιήσει το  τηλέφωνο ή την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση για να ενημερώσει τον χρήστη σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα σχετικό με την εκτέλεση της παραγγελίας αλλά και το ιστορικό των παραγγελιών του. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της αγοράς του προϊόντος, ήτοι για την διασφάλιση των επιμέρους σταδίων που απαρτίζουν την σύμβαση πώλησης του προϊόντος, την ασφαλή πληρωμή του προϊόντος, την αποστολή του προϊόντος στην ορθή διεύθυνση, την έκδοση παραστατικού με τα ορθά στοιχεία του αγοραστή και την διαχείριση τυχόν επιστροφής του προϊόντος και άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του αγοραστή. Η συλλογή και επεξεργασία των άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εντολής του χρήστη (πραγματοποίηση αγοράς προϊόντος) στηρίζεται δε στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης μεταξύ των μερών με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο χρήστης.

  3.4. Για την λειτουργία της ιστοσελίδας η επιχείρηση συλλέγει την Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), το   λειτουργικό σας σύστημα καθώς και τα λοιπά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies. Τα επεξεργάζεται δε με σκοπό την ορθή λειτουργία του e-shop, την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών, την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, την βελτιστοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και των τεχνικών συστημάτων, την υιοθέτηση εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή μας και την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησής σας σε αυτό.

  3.5. Κατά την προσπάθειά της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, όπως να ικανοποιήσει κάποιο αίτημά τους ή να διαχειριστεί τυχόν παράπονα που υποβάλλονται ή να επιλύσει ενδεχόμενο πρόβλημα σχετικά με παραγγελία η επιχείρηση συλλέγει δεδομένα ταυτότητας (όνομα, επώνυμο), επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email), συναλλαγής (Είδος αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, υπαναχώρηση, παράπονά σας, ιστορικό αγορών) και όποια άλλη πληροφορία που οι χρήστες έχουν χορηγήσει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αίτημά τους και έτσι να εκτελεσθεί ομαλώς η συμβατική μας σχέση. Στην περίπτωση υποβολής φόρμας επικοινωνίας τα δεδομένα που υποβάλλονται μέσω αυτής δεν αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος παρά μόνο διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου το ηλεκτρονικό κατάστημα να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα του χρήστη. Παράλληλα τα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρούνται με σκοπό να παρακολουθούμε κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει ότι είχατε με κάποιο από τα προϊόντα εταιρειών ή λιανοπωλητών που δραστηριοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της.

  3.6. Κατά την εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter) η επιχείρηση συλλέγει την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη, δεδομένα επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο) ως και δεδομένα επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail) με σκοπό να αποστέλλει στον χρήστη ενημερωτικά μηνύματα για νέα που αφορούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, για ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα, με νέες αφίξεις προϊόντων ή για προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος ή πληροφορίες που προσαρμόζονται στο προφίλ, τα ενδιαφέροντα και της ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Για την αποδοχή newsletter είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο χρήστης τη διατήρηση της εγγραφής του στην άνω υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει την διαγραφή του από τη λίστα.

  3.7. Σε περίπτωση συναλλαγής με την επιχείρηση ενδέχεται να υπάρξει επικοινωνία με τον υποψήφιο αγοραστή σχετικά με την αγορά του. Έτσι στοιχεία για την πορεία/κατάσταση της παραγγελίας του μπορεί να του αποσταλούν  στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και/ή με SMS στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει στην επιχείρηση. Η αποστολή αυτών των πληροφοριών συνιστά δημιουργία προφίλ χρηστών και συνεπάγεται την χρήση προσωπικών δεδομένων, ιστορικού αγορών (εάν υπάρχει), καθώς και πληροφοριών πλοήγησης στην πλατφόρμα www.elkabatteries.gr  για την αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων σχετικών με της προσωπικές προτιμήσεις του με στόχο να της προσφερθούν εμπορικές ανακοινώσεις κατάλληλες για το προφίλ τους. Κατά περίπτωση, κάποιες προσωπικές πληροφορίες του πελάτη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση ανακοινώσεων σε ψηφιακά μέσα.

  3.8. Επίσης μπορεί να συλλεγούν δεδομένα συναλλαγής, αγοράς (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής) καθώς και όσα συγκεντρώνονται από τα Cookies με σκοπό την  περαιτέρω επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης στα πλαίσια της ορθής οργάνωσης και διοίκησής της. Προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση μπορεί να μετρά και να αποθηκεύει τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και click, δηλαδή εάν ανοίγετε ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ποιο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε, καθώς και το αν και γιατί τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν παραδοθεί

  3.9. Τα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ή κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποιήσεων (newsletter) τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από την επιχείρηση για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης είναι μέλος ή είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία newsletter αντίστοιχα. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την παραγγελία και αγορά της προϊόντος αυτά διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται στα πλαίσια των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, ήτοι της προβλέπεται από την φορολογική, εμπορική και λοιπή νομοθεσία και από το δίκαιο της πώλησης καθώς και για όσο χρόνο διατηρεί η επιχείρηση το δικαίωμα άσκησης των νόμιμων αξιώσεών της ήτοι έως ότου συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής των νόμιμων αξιώσεων της επιχείρησης ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρμόδιας αρχής. Σε περίπτωση που το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται για ανώτατο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Με την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται να διαγράφει πλήρως και οριστικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη από τη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς λόγους ή κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης ή συμπλήρωσης από τον χρήστη της φόρμας επικοινωνίας τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται όσο χρειάζεται προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ειδικά η διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία συλλέγεται όταν αυτός επισκέπτεται την ιστοσελίδα χωρίς να κάνει εγγραφή μέλους, δύναται να διατηρηθεί για ανώτατο χρονικό διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστεί εύρυθμα το  ενδεχόμενο εμφάνισης ελαττώματος στο προϊόν ή προβλήματος με την συναλλαγή του με την επιχείρηση.

  3.10. Όσον αφορά της οικονομικές συναλλαγές και της υπηρεσίες πληρωμών όσα δεδομένα λαμβάνονται συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, αριθμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ημερομηνιών λήξης και κωδικών ασφαλείας αυτά δεν αποθηκεύονται από την επιχείρη αλλά υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται μέσω της από της συμβαλλόμενους παρόχους υπηρεσίων. Για την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών η επιχείρηση έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο, συνεργαζόμενη με το ασφαλέστερο website Paypal, καθώς και με την τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς, χρησιμοποιώντας το πλέον ασφαλές πρωτόκολλο SSL 128-bit encryption της τράπεζας, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται οι πληροφορίες της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να μη μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά της μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) της δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή των αγορών σας, θα ανακατευθύνεστε στο διαδικτυακό περιβάλλον της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας ή του paypall ενώ μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής θα επιστρέφεται σε μια σελίδα επιτυχίας.

  3.11. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών θα ζητηθεί από εσάς προηγουμένως η συναίνεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία των στοιχείων τους για συγκεκριμένους σκοπούς. Με την χρήση της ιστοσελίδας και την οικειοθελή χορήγηση των εκάστοτε προσωπικών δεδομένων του χρήστη για τις αντίστοιχες λειτουργίες τεκμαίρεται η ελεύθερη, ρητή και εκούσια συναίνεση στους όρους της παρούσας Πολιτικής. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συναίνεσή του οποτεδήποτε (συνεχώς δικαίωμα για opt out). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

  3.12. Η επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που χορηγεί ο χρήστης όταν εγγράφεται σε πρόγραμμα πιστότητάς μας (loyalty), βάσει της εκτέλεσης σύμβασης που έχει συνάψει με την πρώτη, προκειμένου να δημιουργηθεί ιστορικό παραγγελιών και να καταγραφούν οι πόντοι που κερδίζουν, προσφέροντάς τις αντίστοιχες επιβραβεύσεις ή/και εκπτώσεις κατά περίπτωση.

4. Διαβίβαση και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

  4.1. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραμένουν εις γνώση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Κατά κανόνα η επιχείρηση δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρί­τους, παρά μόνο όταν λειτουργεί ως ενδιάμεσος και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας καθώς και για να εκπληρώσει αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους της παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτι­κές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές), όταν καλέσουν την επιχείρηση να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και να αποτρέψει σε βάρος της και σε βάρος των πελατών της έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότη­τας κ.λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, τηλεο­πτικοί σταθμοί, cloud providers, νοσηλευτικά ιδρύματα, επαγγελματικοί σύλλο­γοι, πάροχοι οπτικοακουστικού περιεχομένου, ακτοπλοϊκές εταιρίες, συστήμα­τα κράτησης θέσεων και άλλα παγκόσμια συστήματα διανομής. Επίσης μπορεί να είναι τρίτοι εξωτερικοί συνεργάτες όταν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων, την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας πχ. developers, data analysts, ή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας των υποκειμένων. Στη περίπτωση αυτή τα δεδομένα περιορίζονται αυστηρά για τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων υπηρεσιών τους προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Έτι δε δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται στους παρόχους υπηρεσιών (service providers) για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των χρηστών, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση, σε πιστωτικά ιδρύματα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη μέσω αυτών καθώς και σε παρόχους ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής Paypal για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της πληρωμής των παραγγελιών του χρήστη.

  4.2. Η επιχείρησή επιλέγει αξιόπιστους παρόχους και προσπαθεί να θέ­τει συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη χρήση τους. Κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση αποκτά πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα της είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που προσφέρει ενώ δεσμεύεται μέσω σχετικής σύμβασης να τηρεί απόρρητο και όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλούς επεξεργασίας και να μην χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να βοηθήσει την επιχείρηση να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε συμφωνήσει.Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι πάροχοι αυτοί δε θα χρησιμοποιήσουν ή δε θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Γι' αυτό το λόγο συνιστούμε να εξε­τάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης.

  4.3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη επεξεργασία των δεδομένων σας, ίσως χρειαστεί να μεταφερθούν οι παρεχόμενες πληροφορίες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυπο­ποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

  4.4. Η επιχείρηση δεν διαθέτει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προς πώληση.

  4.5. Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πλην των ανωτέρω σε κανένα τρίτο φορέα, σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, σε κέντρα συλλογής πληροφοριών ή σε άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών χωρίς την άδεια και συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός αν αυτό επιτάσσεται από τον νόμο ή από τις αρμόδιες δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, εφόσον η τελευταία έχει ανατεθεί σε αυτόν ή σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και την εγχώρια νομοθεσία καθώς και σε περίπτωση προάσπισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

  4.6. Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί google analytics για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα αλλά και για να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίον επιλέγεται από τους χρήστες η ιστοσελίδα της επιχείρησης καθώς και η διαδρομή του σε αυτήν ώστε η τελευταία να παράσχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε όλους τους χρήστες. Αν και το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως τη γεωγραφική σας θέση, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Επίσης, το Google Analytics καταγράφει και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, όμως η Google δεν παρέχει πρόσβαση στην επιχείρηση ως προς αυτά τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας αναγνώριση.

  4.7. Κατά τη διάρκεια πλοήγησης εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν προβάλλονται διαφημίσεις τρίτων.

  4.8. Η επιχείρηση οφείλει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να αναφέρει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση. 

  4.9. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κοινολογήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο επιλέξει να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης. Επιπλέον σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Πληρωμή μέσω Paypal

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την πληρωμή της παραγγελίας μέσω της Paypal, μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον της Paypal, η οποία και διαχειρίζεται την πληρωμή του σύμφωνα με τους ισχύοντες σε αυτή όρους και προϋποθέσεις. Η επιχείρηση δεν λαμβάνει γνώση των καταχωρημένων στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη στην Paypal.

Πληρωμή μέσω Τράπεζας

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την πληρωμή της παραγγελίας μέσω χρεωστικής ή πιστωιτκής κάρτας, μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας που είναι κάτοχος της κάρτας πληρωμης, η οποία και διαχειρίζεται την πληρωμή του σύμφωνα με τους ισχύοντες σε αυτή όρους και προϋποθέσεις. Η επιχείρηση δεν λαμβάνει γνώση των καταχωρημένων στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη στην τράπεζα.

5. Εγγυήσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών να τηρούνται σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία και τον Κανονισμό τηρώντας πλήρως τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία τους (άρθρο 5 Κανονισμού). Στο πλαίσιο αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα:

   - υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)                               

  -  συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς,                                                                                    

  -  είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο όσον αφορά στους σκοπούς της επεξεργασίας “ελαχιστοποίηση των δεδομένων”,

  -  συλλέγονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ή εφόσον απαιτείται συμμόρφωση σε οποιαδήποτε νομική υποχρέωση,   

  -  είναι ακριβή και όταν καθίσταται αναγκαίο επικαιροποιούνται,                                                         

  - διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας,               

  - υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφάλεια διασφαλίζοντάς τα από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»),                

  - υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως αυτά προβλέπονται στα αρ. 13-21 του Κανονισμού.

6. Δικαιώματα χρηστών (υποκειμένου των δεδομένων) και διαδικασία άσκησής τους

  6.1. Η καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση όμως της μη καταχώρησης δεν θα είναι δυνατή η εκπλήρωση των συμβατικών δεσμεύσεων στα πλαίσια των συναλλακτικών σχέσεων των μερών και η εκτέλεση των σχετικών αιτημάτων του χρήστη από την επιχείρηση. Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη (υποκείμενο των δεδομένων) να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία, να ενημερώσει, να καταργήσει και να περιορίσει την επεξεργασία των στοιχείων του. Επίσης μπορεί να αρνηθεί την επεξεργασία των στοιχείων του ή να μεταφέρει τα στοιχεία του από την www.elkabatteries.gr  σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Ειδικότερα ο χρήστης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του, τα οποία έχει καταχωρήσει και σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 21 Κανονισμού και τη λοιπή νομοθεσία έχει δικαίωμα:

    i. Ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία και την επεξεργασία στην οποία τα υποβάλλει, όπως ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρεί χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

    ii. Πρόσβασης στα δεδομένα του (αρ. 15). Συγκεκριμένα δικαιούται να ζητήσει να αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα. Με την αίτηση πρόσβασης μπορεί να πληροφορηθεί για το κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και εφόσον αυτό συμβαίνει δικαιούται ενημέρωσης σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων, τους αποδέκτες-τρίτους, στους οποίους τυχόν κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα του, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων του, τη δυνατότητα άσκησης εκ μέρους του των δικαιωμάτων χρηστών σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Δικαιούται να ενημερωθεί για πιθανές αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του από την τελευταία ενημέρωσή του και για τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας καθώς και για την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εφόσον αυτή πραγματοποιείται. Δικαιούται να λάβει μέτρα για να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, αν η επεξεργασία πιθανόν να του προκαλέσει σημαντική ζημία ή ηθική βλάβη.

    iii. Δικαίωμα Διόρθωσης των ανακριβών καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν (αρ. 16).

    iv. Δικαίωμα Διαγραφής δεδομένων που τον αφορούν “δικαίωμα στη λήθη” “Erasure-Right to be forgotten) (αρ.17) και μάλιστα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει άλλη νομική βάση ούτε επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα καταστροφής των δεδομένων του, που είναι λανθασμένα ή των οποίων την επεξεργασία δεν επιθυμεί πλέον. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δικαίωμα διαγραφής εάν τα δεδομένα έχουν αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Δυνατότητα άρνησής μας προβλέπεται σε περίπτωση που η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με μια νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων της επιχείρησης.

    v. Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του (αρ.18). Σε περίπτωση που η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από τον χρήστη για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων του χρήστη, ο χρήστης δύναται προβάλλοντας Αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων του να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης τους λόγω παράνομης επεξεργασίας. Σε περίπτωση αιτήματος διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον χρήστη για την διόρθωση, τη διαγραφή των δεδομένων, την παύση χρησιμοποίησης αυτών ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στην οποία προέβη κατόπιν αιτήματος του χρήστη σύμφωνα με τα άρ. 16,17,18 του Κανονισμού. Παράλληλα ανακοινώνει την ως άνω ενέργεια σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα πχ. σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εκτός αν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

    vi. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (data portability) (αρ. 20 Κανονισμού). Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν χωρίς αντίρρηση από τον τελευταίο και τα οποία έχει παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τον τρόπο και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού. Το δικαίωμα αυτό ισχύει με την επιφύλαξη εκπλήρωσης καθήκοντος  προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

    vii. Δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 Κανονισμού) Ο χρήστης έχει δικαίωμα να εναντιώνεται οποτεδήποτε και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε’ ή στ’ ΓΚΠΔ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 21 του Κανονισμού. O υπεύθυνος επεξεργασίας ικανοποιεί το αίτημα εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του χρήστη ή για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

    viii. Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (αρ. 22). Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να μην υποβάλλεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

    ix. Δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης (opt out). Ο χρήσης έχει το δικαίωμα να άρει την συγκατάθεσή του, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση ωστόσο γίνεται για το μέλλον.

  6.2. Προκειμένου να γίνει άσκηση των δικαιωμάτων σας η επιχείρηση ενδεχομένως να ζητήσει την απόδειξη της ταυτότητας του χρήση. Κανένα κόστος δε θα επιβαρύνει τον χρήστη εκτός εάν το σχετικό αίτημα είναι αβάσιμο ή υπερβολικό. Στη περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να χρεωθεί με εύλογο ποσό για το οποίο ωστόσο θα ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση του σχετικού αιτήματος. Οι απαντήσεις στα σχετικά αιτήματα θα δίνονται εντός μηνός από την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στην επιχείρηση το αίτημα πλην της περίπτωσης που αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή ο χρήστης έχει υποβάλλει ταυτόχρονα περισσότερα αιτήματα. Εάν απαιτηθεί περισσότερος χρόνος θα προηγηθεί ενημέρωση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις. Τυχόν μη χορήγηση αυτών ή η παροχή αναληθών στοιχείων ή περιστατικών  δε θεμελιώνει ευθύνη της επιχείρησης για τυχόν σφάλματα.

  6.3. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις ενέργειες αυτού έχει το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εγγράφως (Κηφισίας 1-3, ΤΚ  11523 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί. Ο χρήστης υποχρεούται ανεξαρτήτως της προηγούμενης ειδοποίησης σχετικά με την τροποποίηση από την επιχείρηση  να επανέρχεται περιοδικά ελέγχοντας τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της.

  6.4. Προκειμένου ο χρήστης να ασκήσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή σε περίπτωση που έχει απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική μπορεί να επικοινωνήσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] περιγράφοντας το αίτημά του για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.